FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

पठनपाठन संचालन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०४।१७

सहकारी संघ/सस्थाहरुले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७८।०४।०५

आन्त्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मिति:२०७८।०४।०५

आ.ब. २०७७।०७८ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना- मितिः२०७८।०३।३१

माँग सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०३।२१

दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धी अतयन्त जरुरी सूचना-मितिः२०७८।०३।२०

एकिकृत पाठ्यक्रम (१-३) प्रबोधिकरण सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०३।१७

आशय पत्रको सूचना- मितिः२०७८।०३।१६

शिक्षकको छुट प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धी सूचना-२०७८।०३।१३

मिति २०७८।०३।१० गते कलैया उपमहानगरपालिकाको सातौं नगरसभामा आ.ब.२०७८/०८९ को बजेट निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

Pages