FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

बोलपत्रको म्याद थप तथा संसोधन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०१।१५

घर नक्सा बनाउने कन्सल्टेन्सीहरुको लागि सूचना-मितिः२०७९।०१।१४

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७९।०१।१३

अ.न.मी.पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०८९।०१।११

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७९।०१।११

पूर्ण रुपमा अनलाईन प्रणाली मार्फत घर नक्सा पास कार्यको शुभारम्भ मिति:२०७८।१२।२५

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई जानकारी सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१२।२४

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना-मिति:२०७८।१२।२३

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्सय म्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।१२।२१

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।१२।१६

Pages