FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७६।११।०८

आर्थिक सहायताको लागि आवश्यक समन्वयन तथा पत्राचार सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७६।११।०६

वर्डफ्लु तथा अन्य रोग नियन्त्रण सम्वन्धी बैठक- मितिः२०७६।११।०४

Invitation for Bids for the construction work. Date:2076.11.03

वडा नं. १२ धर्मनगरमा वडा समितिको कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रम-मितिः२०७६।१०।२७

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना - मितिः२०७६।१०।२४

शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको फाराम तथा अन्य कागजातहरु यस कार्यालयको जिन्सी शाखामा उपलब्ध छ ।  

कलैया उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट बारा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षकज्यूको बिदाई कार्यक्रम -मितिः२०७६।१०।२६

भकारो सुधार अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७६।१०।२२

आधारभूत तह कक्षा ८(आठ) उतीर्ण परीक्षा संचालन सम्बन्धमा-मितिः२०७६।१०।१९

सीपमुलक तालिम सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र अह्वानको सूचना- मितिः२०७६।१०।१३

यो सूचनाको TOR को pdf फाइल यसै साथ supporting Document मा उपलब्ध छ ।

Pages