FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

विश्वकर्मा पुजा तथा मुर्ति बिसर्जन सम्वन्धी सुचना

यस कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।१४ गते प्रकाशित विज्ञापनहरुमा अन्तिम मिति सम्म परेका आवेदनको विवरण

आवेदनको विवरण सपोर्टिङ्ग डकुमेन्टमा राखिएको छ।

पि.सि.आर. मेसिन संचालनका लागि जनशक्ति छनौटको परिक्षा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०५।२८

उखु उत्पादक कृषकहरु दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना- मितिः२०७७।०५।२८

स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको कोरोना वीमा गरिएको सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०५।२६

श्री क.उ.म.न.पा. मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय सबै,

   कलैया उपमहानगरपालिका, कलैया, बारा ।

 

     

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कलैया उपमहानगरपालिका  मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण (स्थायी, अस्थायी र करार ) कर्मचारीहरुको यस कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।२२ को च.नं. २८६ मा श्री राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा निम्न बमोजिमको (१४७) जनाको कोरोना वीमा दर्ता भइसकेको सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ । साथै, कुनै प्राविधिक कारणले कोहि कर्मचारी ( स्थायी, अस्थायी र करार ) छुट हुन गएको भए मिति २०७७।०५।३० गते भित्र यस कार्यालयको प्रशासन शाखामा निवेदनका साथ जानकारी गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

कर्मचारीहरुको कोरोना वीमा गरिएको सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०५।२५

श्री कर्मचारीहरु (वडा कार्यालय तथा न.पा.को कार्यालय),

   कलैया उपमहानगरपालिका, कलैया, बारा ।

 

     

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कलैया उपमहानगरपालिका तथा यस अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण (स्थायी, अस्थायी र करार ) कर्मचारीहरुको यस कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।१९ को च.नं. २७१ मा श्री राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा निम्न बमोजिमको (१९२) जनाको कोरोना वीमा दर्ता भइसकेको सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ । साथै, कुनै प्राविधिक कारणले कोहि कर्मचारी ( स्थायी, अस्थायी र करार ) छुट हुन गएको भए मिति २०७७।०५।२८ गते भित्र यस कार्यालयको प्रशासन शाखामा निवेदनका साथ जानकारी गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

 

 

सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको कोरोना वीमा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०५।२४

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै,

   कलैया उपमहानगरपालिका, कलैया, बारा ।

 

     

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण (स्थायी, अस्थायी र करार ) शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको यस कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।१७ को च.नं. २६५ मा श्री राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा निम्न बमोजिमको (६०५) जनाको कोरोना वीमा दर्ता भइसकेको सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ । साथै, कुनै प्राविधिक कारणले कोहि शिक्षक तथा कर्मचारी ( स्थायी, अस्थायी र करार ) छुट हुन गएको भए मिति २०७७।०५।२८ गते भित्र यस कार्यालयको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखामा निवेदनका साथ जानकारी गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

 

 

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७६।०५।१९)

कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रहलाद बर्णवाल सरको स्वागत तथा पद ग्रहण-मितिः२०७७।०५।१९

PCR Machine सञ्चालनका लागि सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना -मितिः२०७७।०५।१३

Pages