FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

कलैया उपमहानगरपालिकाको ९ औं नगरसभामा आ.ब २०७९/०८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेत प्रस्तुतिकरण - मितिः२०७९।०३।१०

पाठ्यपुस्तक खरिदको लागि अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०७

का.स.मु. फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०७

वडा नं. २० को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७९।०३।०७

वडा नं. २६ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७९।०३।०५

वडा नं. १५ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७९।०३।०५

वडा नं. १३ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७९।०३।०५

वडा नं. ९ को राहत वितरण को दावी विरोधका लागि ३ दिने सूचना-मिति:२०७९।०३।०५

प्रथम नगरसभामा उपस्थित सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०२

चालु आ.ब. २०७८।७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०३।०५

Pages