FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

फलफुल नर्सरी क्षमता कार्यक्रम सञ्चालन समबन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।११

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७७।०८।११

नयाँ पकेट प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७७।०८।१०

विद्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।०९

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।२६

PCR संचालनका लागि करारमा कर्मचारी छनौटको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको-मितिः २०७७।०७।२६

आप्रवासी श्रोत केन्द्र कलैयाको आ.व. २०७७।०७८ को पहिलो चौमासिक बैठक सम्पन्न

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१८

नयाँ पकेट प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१९

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१८

Pages