FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

बिदेशबाट फर्केका वा जान नपाएकाहरुले आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७७।१०।२६

सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची र अन्तरवार्ता समबन्धी सूचना-मिति:२०७७।१०।२३

निर्वाचनका लागि बिवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७७।१०।१९

सम्पूर्ण सामुदायिक बिधालयहरु, कलैया उपमहानगरपालिका

Invitation for Bids for construction work. Date:2077.10.18

विद्यालयको कक्षा थप गर्ने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७७।१०।१९

सम्पूर्ण बिद्यालयहरु

विद्यालयहरुमा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।१८

योजना सम्झौता गर्ने म्याद समबन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।१६

यस कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरुले बिगत आ.ब.२०७६।७७ का योजनाहरुको सम्झौता गर्ने म्याद सम्बन्धी 

मृत्युदर्ता र बसाईसराई रजिष्ट्रर उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।१६

वडा कार्यालय सबै

मतदाता नामावली अद्यावधिक(दाबी बिरोध समेत) कार्यक्रम, २०७७ सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।१५

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।११

Pages