FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धी-मिति:२०७७।०८।२५

मौखिक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।२३

मौखिक परिक्षा सम्बन्घी सूचना-मिति:२०७७।०८।२१

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन-मितिः२०७७।०८।२१

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१८

अनुदानको मल बिक्रीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७७।०७।१८

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।१४

फलफुल नर्सरी क्षमता कार्यक्रम सञ्चालन समबन्धी सूचना-मितिः२०७७।०८।११

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७७।०८।११

Pages