FAQs Complain Problems

News & Events

योजना सम्झौता गर्ने म्याद समबन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।१६

यस कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरुले बिगत आ.ब.२०७६।७७ का योजनाहरुको सम्झौता गर्ने म्याद सम्बन्धी