FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०५।२४

कम्प्युटर, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना-२०७८।०५।२३

Invitation for Bids For the construction work of Health Post Buildings - Date: 19 August 2021

First time publication date: 19 August 2021(AD), 2078-05-03 (BS)

आशय पत्रको सूचना- मितिः२०७८।०३।१६

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०३।०९

स्पेयर टंकी खरिद सम्बन्धी-मितिः२०७८।०२।१९

प्रस्ताव अह्वान सम्वन्धी सूचना-मिति:२०७८।०२।१९

न्यानो झोला खरीद सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०२।२०

डेस्कटप कम्प्युटर तथा प्रिन्टर आपुर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउँ पत्र आव्हानको सूचना-मितिः२०७८।०२।२०

सवारी साधन मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१२

Pages