FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७९।११।१९

गुनसाो सुनुवाई अधिकारीको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।१६

करारमा गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।०८

करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।११।०३