FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नि.मा.वि. तथा मा.वि. का स्वास्थ्य शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम -मितिः२०७६।०३।३० गते

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अर्न्तगत नि.मा.वि. तथा मा.वि. का स्वास्थ्य शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम -मितिः२०७६।०३।३० गते

नगर प्रहरीलाई तालिम – मितिः२०७६।२।३१ देखि २०७६।३।५ सम्म

कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई तालिम – मितिः२०७६।२।३१ देखि २०७६।३।५ सम्म

सुचिकृत बेरोजगार माहिलाहरुबाट वडा नं. २२, माटिअरियामा स्वास्थ्य चौकी परिसर सरसफाई, माटो पुरी फोहोर ब्यवस्थापन तथा मंदिर परिसरमा पनि सरसफाई

कलैया उपमहानगरपालिकाको बेरोजगार केन्द्रबाट छनौट भएका सुचिकृत बेरोजगार माहिलाहरुबाट वडा नं. २२, माटिअरियामा स्वास्थ्य चौकी परिसर सरसफाई, माटो पुरी फोहोर ब्यवस्थापन तथा मंदिर परिसरमा पनि सरसफाई

कलैया उपमहानगरपालिकाको छनौट भएका सुचिकृत बेरोजगार माहिलाहरुबाट रुख रोप्ने कार्य