सूचना तथा समाचार

सूचना अधिकृत र परामर्शकर्ता(महिला) पदको नतिजा प्रकाशन मितिः२०७६।०२।०५

करार हे.अ./अ.हे.व. तथा स्टाफ नर्स/ अ.न.मि र का.स. पदको नतिजा प्रकाशन - मितिः२०७६/०२/०३ 

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना - मिति २०७६्/०१/३१

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७६।०१।२४)