Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
कर्मचारी विवरण लेखा अधिकृत Account 9849357109
कर्मचारी विवरण इन्जिनियर Technical 9845025354
कर्मचारी विवरण इन्जिनियर प्राविधक तथा नक्सा पास 9845184589
कर्मचारी विवरण ना.सु योजना तथा नक्सा पास शाखा 9845116671
ज्ञानेन्द्र पराजुली कार्यकारी अधिकृत