फोटो ग्यालरी

नगरपरीषद निमन्त्रना 2073/09/08

नगरपरीषद निमन्त्रना 2073/09/08

बार्षीक प्रगती समिक्षा गाेष्टी 2073/06/30 

बार्षीक प्रगती समिक्षा गाेष्टी 2073/06/30 , बार्षीक प्रगती समिक्षा गाेष्टी 2073/06/30 , बार्षीक प्रगती समिक्षा गाेष्टी 2073/06/30

एकीकृत याेजना तर्जुमा गाेष्टी 2073/09/05

, , , ,

एकीकृत याेजना तर्जुमा गाेष्टी 2073/09/05

एकीकृत याेजना तर्जुमा गाेष्टी 2073/09/05, एकीकृत याेजना तर्जुमा गाेष्टी 2073/09/05

कलैया नपाद्धारा विभिन्न आवमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको झलक