News and Notices

नेटवर्किङ्ग्, वाईफाई जोन, डाटा कनेक्टीभिटि जडान सम्बन्धी सूचना

नेटवर्किङ्ग्, वाईफाई जोन, डाटा कनेक्टीभिटि जडान सम्बन्धी सूचना ( १५ दिन प्रकाशित सूचना मितिः २०७५।०१।२८ )

पारिवारिक तथ्याँक संकलन सम्बन्धी सूचना

कलैया उपमहानगरपालिका बाट पारिवारिक तथ्याँक संकलन गर्न वडाहरूमा खटाईएका गणकहरु आ-आफ्नो पारिवारिक सूचना उप्लब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

कम्प्यूटर​, प्रिन्टर तथा इन्भटर सामाग्री सप्लाई सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०१।०९ गते)

सिसिटिभी क्यामरा र बिधुतीय हाजिर सप्लाई सम्बन्धी सूचना

आधारभुत कमप्युटर तालिम​

कर्मचारी (IT OFFICER) को नतिजा प्रकाशन​ सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी (IT OFFICER) अन्तरबर्ता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी (IT OFFICER) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

सिभिल ईन्जिनियर नियुक्तीको लागि सिफारिस गरिएको बारे सुचना ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको बारे सुचना

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको बारे सुचना

कलैया नगरपाlलकाद्धारा मिति २०७२ चैत्र ७ गते सिभिल इन्जिनियर पद संख्या १ (एक) लागि संचालन भएको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा मिति २०७२ चैत्र १४ गते बसेको छनोट समितिको निर्णय अनुसार देहाय बमोजिम बर्णानुक्रमानुसार प्रकाशन गरिएको व्योहोरा सवैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । अन्तर्वातामा सामेल हुन आउँदा निर्धारित समय भन्दा आधा घण्टा अगाडी १ प्रति पार्सपोर्ट साइजको फोटो र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु, नागरीकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रतिहरु सहित उपस्थित हुन सम्बन्धित सवैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 तपसिलः

सेवा , समूह ⁄पद  ईन्जिनियरिंग, सिभिल इन्जिनियर

माँग पद संख्या  १ (एक)

लिखित परीक्षामा सम्मिलित १६ जना

लिखित परीक्षा संचालन भएको मितिः २०७२ चैत्र ७ गते ।

कुल प्राप्तांकको आधारमा अन्तर्वाताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली

क्रस  रोल नं.    नाम⁄थर                ठेगाना                    

१    ००५    अवधेश कुमार साह        नरही, २, बारा

२    ०१३     राजकुमार साह               प्रस्टोका, ३ बारा    

३    ०१५    रामानन्द मिश्रा               बथनाहा, ८ महोतरी

अन्तर्वाता हुने मिति M २०७२ चैत्र १७ गते बुधवार ।अन्तवार्ता सम्बन्धि विवरण

स्थान  मनकामना इंगलिस बोर्डिंग स्कुल, कलैया ।

समयः  दिउसो २ बजे देखि ।

                                                                                                          छनोट समिति,कलैया नगरपालिका बारा ।

Pages