News and Notices

पारिवारिक तथ्याँक संकलन सम्बन्धी सूचना

कलैया उपमहानगरपालिका बाट पारिवारिक तथ्याँक संकलन गर्न वडाहरूमा खटाईएका गणकहरु आ-आफ्नो पारिवारिक सूचना उप्लब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

कम्प्यूटर​, प्रिन्टर तथा इन्भटर सामाग्री सप्लाई सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०१।०९ गते)

सिसिटिभी क्यामरा र बिधुतीय हाजिर सप्लाई सम्बन्धी सूचना

आधारभुत कमप्युटर तालिम​

कर्मचारी (IT OFFICER) को नतिजा प्रकाशन​ सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी (IT OFFICER) अन्तरबर्ता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी (IT OFFICER) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

सिभिल ईन्जिनियर नियुक्तीको लागि सिफारिस गरिएको बारे सुचना ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको बारे सुचना

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको बारे सुचना

कलैया नगरपाlलकाद्धारा मिति २०७२ चैत्र ७ गते सिभिल इन्जिनियर पद संख्या १ (एक) लागि संचालन भएको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा मिति २०७२ चैत्र १४ गते बसेको छनोट समितिको निर्णय अनुसार देहाय बमोजिम बर्णानुक्रमानुसार प्रकाशन गरिएको व्योहोरा सवैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । अन्तर्वातामा सामेल हुन आउँदा निर्धारित समय भन्दा आधा घण्टा अगाडी १ प्रति पार्सपोर्ट साइजको फोटो र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु, नागरीकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रतिहरु सहित उपस्थित हुन सम्बन्धित सवैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 तपसिलः

सेवा , समूह ⁄पद  ईन्जिनियरिंग, सिभिल इन्जिनियर

माँग पद संख्या  १ (एक)

लिखित परीक्षामा सम्मिलित १६ जना

लिखित परीक्षा संचालन भएको मितिः २०७२ चैत्र ७ गते ।

कुल प्राप्तांकको आधारमा अन्तर्वाताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली

क्रस  रोल नं.    नाम⁄थर                ठेगाना                    

१    ००५    अवधेश कुमार साह        नरही, २, बारा

२    ०१३     राजकुमार साह               प्रस्टोका, ३ बारा    

३    ०१५    रामानन्द मिश्रा               बथनाहा, ८ महोतरी

अन्तर्वाता हुने मिति M २०७२ चैत्र १७ गते बुधवार ।अन्तवार्ता सम्बन्धि विवरण

स्थान  मनकामना इंगलिस बोर्डिंग स्कुल, कलैया ।

समयः  दिउसो २ बजे देखि ।

                                                                                                          छनोट समिति,कलैया नगरपालिका बारा ।

ईन्जिनियर सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना

कलैया नपामा इन्जिनियर सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना । 

नेपाल सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास,शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०७२ को अधिनमा रही कलैया नपाले पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । सो परिपेक्ष्यमा भवन निर्माणका लागि नक्सा डिजाईन तयार पार्ने कार्य नेपाल इन्जिनियरिंग परिष्दमा दर्ता भएको इन्जिनियरहरुबाट मात्र गर्ने प्रावधान रहेकोले यस कलैया नगर क्षेत्र भित्रका भवन निर्माणका लागि नक्सा डिजाइन तयार गर्न इच्छुक रहेका इन्जिनियरहरुबाट यो सुचना प्रकाशन भएको ७ सात दिन भित्र नेपाल इन्जिनियरिंग परिष्दको दर्ता प्रमाणपत्र सहितका आवश्यक कागजातहरु सहित कलैया नपामा सुचिकृत गर्नु हुन यो सुचना जारी गरिएको छ । 

विस्तृत जानकारीका लागि
योजना शाखामा श्री नविन पौडललाई सम्पर्क गरी बुझन सकिनेछ । 

Pages