News and Notices

कर्मचारी (IT OFFICER) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

सिभिल ईन्जिनियर नियुक्तीको लागि सिफारिस गरिएको बारे सुचना ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको बारे सुचना

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको बारे सुचना

कलैया नगरपाlलकाद्धारा मिति २०७२ चैत्र ७ गते सिभिल इन्जिनियर पद संख्या १ (एक) लागि संचालन भएको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा मिति २०७२ चैत्र १४ गते बसेको छनोट समितिको निर्णय अनुसार देहाय बमोजिम बर्णानुक्रमानुसार प्रकाशन गरिएको व्योहोरा सवैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । अन्तर्वातामा सामेल हुन आउँदा निर्धारित समय भन्दा आधा घण्टा अगाडी १ प्रति पार्सपोर्ट साइजको फोटो र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु, नागरीकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रतिहरु सहित उपस्थित हुन सम्बन्धित सवैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 तपसिलः

सेवा , समूह ⁄पद  ईन्जिनियरिंग, सिभिल इन्जिनियर

माँग पद संख्या  १ (एक)

लिखित परीक्षामा सम्मिलित १६ जना

लिखित परीक्षा संचालन भएको मितिः २०७२ चैत्र ७ गते ।

कुल प्राप्तांकको आधारमा अन्तर्वाताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली

क्रस  रोल नं.    नाम⁄थर                ठेगाना                    

१    ००५    अवधेश कुमार साह        नरही, २, बारा

२    ०१३     राजकुमार साह               प्रस्टोका, ३ बारा    

३    ०१५    रामानन्द मिश्रा               बथनाहा, ८ महोतरी

अन्तर्वाता हुने मिति M २०७२ चैत्र १७ गते बुधवार ।अन्तवार्ता सम्बन्धि विवरण

स्थान  मनकामना इंगलिस बोर्डिंग स्कुल, कलैया ।

समयः  दिउसो २ बजे देखि ।

                                                                                                          छनोट समिति,कलैया नगरपालिका बारा ।

ईन्जिनियर सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना

कलैया नपामा इन्जिनियर सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना । 

नेपाल सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास,शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०७२ को अधिनमा रही कलैया नपाले पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । सो परिपेक्ष्यमा भवन निर्माणका लागि नक्सा डिजाईन तयार पार्ने कार्य नेपाल इन्जिनियरिंग परिष्दमा दर्ता भएको इन्जिनियरहरुबाट मात्र गर्ने प्रावधान रहेकोले यस कलैया नगर क्षेत्र भित्रका भवन निर्माणका लागि नक्सा डिजाइन तयार गर्न इच्छुक रहेका इन्जिनियरहरुबाट यो सुचना प्रकाशन भएको ७ सात दिन भित्र नेपाल इन्जिनियरिंग परिष्दको दर्ता प्रमाणपत्र सहितका आवश्यक कागजातहरु सहित कलैया नपामा सुचिकृत गर्नु हुन यो सुचना जारी गरिएको छ । 

विस्तृत जानकारीका लागि
योजना शाखामा श्री नविन पौडललाई सम्पर्क गरी बुझन सकिनेछ । 

लिखित परीक्षा सम्बन्धि सुचना

छनोट समितिको मिति २०७२ फागुन २२ गतेको निर्णय अनुसार 
 लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धि सुचना ।

१) सिभिल इन्जिनियर पदको लागि परीक्षा संचालन कार्य तालिका देहाय बमोजिम हुनेछ 

लिखित परीक्षा संचालन मिति ः२०७२ चैत्र ७ गते आइतवार ।
समयः विहान ११ बजे
परीक्षा केन्द्र ः मनकामना बोर्डिंग स्कुल,कलैया (नगरपालिका कार्यालयको पछाडी पटि)
अन्तवार्ता संचालन हुनेः लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भए पछि मिति तोकिनेछ ।

ड्ड    लोकसेवा आयोगको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदको नेपाल इन्जिनियरिंग सेवा, सिभिल समूह, जेनेरल उपसमूहको प्रथम तथा द्धितीय पत्र एवम्  सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको दोश्रो पत्रमा आधारीत भई प्रश्न सोधिनेछन् ।  

ख) कार्यक्रम अधिकृत ९ीन्ऋम्ए ँयअब िएभचकयल० को हकमा,

ड्ड    श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयद्धारा जारी कार्यक्रम अधिकृत छनोट कार्य विधि २०७२ को अनुसूची ग मा उल्लेखित नगरपालिकाको कार्यक्रम अधिकृतको कार्य विवरण मा आधारीत भई प्रश्नहरु सोधिनेछन्। 
ड्ड    परीक्षा कार्यक्रम पछि प्रकाशन गरिनेछ । 

सार्वजनिक सुचना

कलैया नगरपालिकाको नगरवासीहरुमा जारी अति जरुरी सुचना ।

बैशाखको महाभुकम्प पश्चात सरकारले बस्ती विकास तथा भवन निर्मण सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड २०७२ जारी गरेको यहाँहरुलाई विदितै छ । यसलाई आधार मानी कलैया नगरपालिकाले पनि भवन निर्माण सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । सम्पूर्ण नगरवासीहरुले सोही नयाँ मापदण्ड अनुसार बस्ती विकास तथा भवन निर्माण गर्नु हुन अनुरोछ छ । 

साथै देहाय बमोजिमको सुविधाको उपयोग गर्नु हुन नगरवासीमा अनुरोध छ . 

१) नयाँ थप भएका गाविसहरु धर्मनगर,बलिरामपुर,बघवन, दोहरी,उतरझिटकैया,भतौडा, मोतिसर र सिसहनीयामा यो मापदण्ड लागू हुनु भन्दा पहिले निर्माण भइसकेका घरहरुको हकमा ततकालीन कायम रहेका कलैया नगरपालिकोको भवन मापदण्ड भित्र घर निर्माण भएका तर नक्सा पास नभएका घरहरुको हकमा मिति २०७२ फागुन २० गते देखि यसै आवको अषाढ मसान्त भित्र नकसा पास गराएमा कुल लाग्ने दस्तुरको ६० प्रतिशत छुटमा नकसा पास गरिनेछ । अषाढ मसान्त पछि २०७३ फागुन मसान्त भित्र नकसा पास गराएमा कुल लाग्ने दस्तरको ४० प्रतिशत छुटमा नकसा पास गरिने व्योहोरा सवैको जानकारीको लागी अनुरोछ छ । सो अवधि भित्र नकसा पास नगराए कुनै छुट नपाइने व्योहोरा पनि जानकारी गराइन्छ । तसर्थ सुविधाको उपयोग गर्नु हुन अनुरोछ छ ।  

२) त्यस्तै , कलैया नपाका पूराना १४ वटा वडाहरुको हकमा मापदण्ड भित्र निर्माण भएका तर कुनै 
कारणवस नकसा पास गर्न नसकिएका घरधनीहरुले आव २०७२⁄०७३ को आषाढ मसान्त भित्र नकसा पास गर्न चाहेमा नकसा पासमा लागने सम्पूर्ण विलम्ब शुल्क (जरीवाना)  छुट दिने व्योहोरा जानकारी गराइन्छ । 

विस्तृत जानकारीका लागि 
कलैया नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 
सम्पर्क व्यक्ति श्री नविन पौडेल 
फोन नं. ९८४५११६६७१
 

Pages